REGULAMIN SKLEPU

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, jakim podlega korzystanie ze sklepu internetowego działającego pod adresem: www.baldaccinisklep.com.pl oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez Zakład Produkcji Obuwia Krimen Hanna Paziewska

Pilczyn Stary 80, 08-450 Łaskarzew

NIP: 826-138-61-78

REGON: 710490693

e-mail: : sklep@baldaccini.com.pl

telefon: ……575108653………

 

Przed złożeniem zamówienia wymagana jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.

 

Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

 

§ 1.

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej pojęcia należy przez nie rozumieć:

 

1)      Sklep internetowy - sklep internetowy działający pod adresem www.baldaccinisklep.com.pl,

2)      Sprzedawca - Zakład Produkcji Obuwia Krimen Hanna Paziewska,

3)      Kupujący - osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązana jest  ona do uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego stanowią umowy powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,

4)      Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

5)      Gość – Kupujący dokonujący Zamówienia bez wcześniejszej rejestracji.

6)      Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zawarte w Formularzu Zamówienia zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość dostępnych  w Sklepie, określające: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego,

7)      Formularz zamówienia - formularz za pomocą, którego dochodzi do złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

8)      Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,

9)      Towar – dostępna w ofercie Sklepu internetowego rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży detalicznej na podstawie Umowy Sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą,

10)  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2.

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Do przeglądania strony Sklepu internetowego wymagane jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do składania zamówień na produkty oraz zapisania się do Newslettera niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.      Wszystkie sprzedawane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i  stanowią własność Sprzedawcy

3.      Ceny wszystkich towarów w sklepie internetowym podawane są  w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT (cena brutto). Wiążącą cenę uważa się za widniejącą obok towaru w chwili składania zamówienia.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, towaru oraz powoływaniu, odwoływaniu oraz wprowadzeniu zmian we wszelkich akcjach promocyjnych odbywających się w Sklepie internetowym.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie Sklepu internetowego www.baldaccinisklep.com.pl.

6.      Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy.

7.      Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupującego ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupującego. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupującego ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

8.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego lub innych usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

§ 3.

Zamówienia

 

1.      Zamówienie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane w następny dzień (dzień roboczy).

2.      Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta Klienta.

3.      W celu utworzenia Konta Klienta, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, podczas której ustalone zostaje indywidualne hasło i login Klienta.

4.      Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie opcji „Dodaj do koszyka” widniejącej przy wybranym towarze i wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego, a następnie wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5.      Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego, w którym to Kupujący poda wszelkie niezbędne dane osobowe i adresowe wymagane przez system zakupowy, wyrazi wymagane zgody (akceptacja Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności) i wybierze opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6.      Podczas składania zamówienia Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych za pośrednictwem odpowiednich klauzul, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

7.      Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” równoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia na towary znajdujące się w Koszyku i powstaniem zobowiązania po stronie Kupującego do zapłaty za zamówione Produkty.

8.      W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” dane wskazane przez Kupującego mogą zostać zweryfikowane telefonicznie lub e-mailowo przez Sprzedawcę w celu potwierdzenia autentyczności zakupu.

9.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji Zamówienia w przypadku:

1)      błędnego lub jedynie częściowego wypełnienia Formularza Zamówienia, co uniemożliwia wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego,

2)      zamówienia towarów w ilościach hurtowych, wskazujących na zamiar ich odsprzedaży.

10.  Złożenie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji oraz wysłanie zamówienia przez Sklep internetowy potwierdzane jest poprzez wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

11.  Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę  dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

12.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Sklepu internetowego wywołanego siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub ograniczeniami ograniczenia technicznymi występującymi w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Kupujący.

 

§ 4.

Płatność

 

1.      Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówienie w formie przelewu online, przez system płatności PayU, BLIK, Przelewy24, płatność kartą albo za pobraniem.

2.      W przypadku gdy płatność nie nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane i jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży.

3.      Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w formie elektronicznej.

4.      W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący powinien wpisać dane do wystawienia faktury w formularzu zamówienia.

 

§ 5.

Dostawa

 

1.      Zamówione towary dostarczane są na terenie Unii Europejskiej.

2.      Wysyłki realizowane są przez Firmę Kurierską DHL.

3.      Towar wysyłany jest w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych liczonych od chwili wpływu należności za zamówiony towar. W przypadku zamówień specjalnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

4.      Termin dostarczenia przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1-3 dni robocze od momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej.

5.      Termin dostarczenia przesyłki na terenie innych państwa Unii Europejskiej wynosi minimum 14 dni od momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej.

6.      Dostawa na terenie Polski jest darmowa.

 

 

§ 6.

Odstąpienie od umowy

 

1.      Kupującemu - Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust.2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

2.      W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które mają być dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

3.      Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego-Konsumenta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i przesłania go pocztą na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient-Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce Odstąpienie od umowy. Kopię oświadczenia można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@baldaccini.com.pl.

4.      W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy przez Kupującego-Konsumenta, wystarczy wysłanie oświadczenia informującego o decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży przed jego upływem.

5.      Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego-Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego-Konsumenta wynikających z wybranego przez Kupującego-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

6.      Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący-Konsument chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób  zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi opłatami. W przypadku płatności za zamówienie za pobraniem, zwrot płatności nastąpi przelewem na konto na wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

7.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Towar zwracany przez Kupującego-Konsumenta powinien zostać odesłany lub przekazany na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed jego upływem.

9.      W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrotu towaru w stanie niezmienionym

10.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przy jednoczesnym zwrocie urządzenia w stanie zmienionym w stosunku do stanu z chwili jego nabycia (uszkodzonym, nadmiernie zużytym) Sprzedawca potrąci z kwoty wpłaconej przez Kupującego kwotę odpowiadającą kosztowi przywrócenia urządzenia do stanu pierwotnego.

 

§ 7.

Reklamacje

 

1.      Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych.

2.      Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta..

3.      W przypadku wadliwego towaru, Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji.

4.      Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego  na wydrukowanym i czytelnie wypełnionym formularzu reklamacyjnym wysłanym na adres Sprzedawcy. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce Reklamacje (https://baldaccini.com.pl/content/10-reklamacje).

5.      Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. Jeżeli dane wskazane w reklamacji uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sprzedawcy uzupełnić reklamację o wymagane przez Sprzedawcę dane.

6.      Wraz z reklamacją Kupujący powinien wskazać preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.      Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do Sprzedawcy Towar wraz z dowodem jego zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

8.      Przy uwzględnieniu reklamacji w przypadku, gdy Kupującym jest  konsument koszt dostarczenia Produktu wadliwego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

9.      Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10.  Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać telefonicznie, drogą mailową lub pocztą tradycyjną wraz opisem sprawy i preferowanym przez Kupującego sposobem poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

§ 8.

Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.      Kupujący zakładając Konto Klienta lub wypełniając formularz zamówienie w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Niepodanie określonych danych w procesie zakładania Konta Klienta lub składania zamówienia uniemożliwia odpowiednio założenie Konta Klienta lub realizację zamówienia,

3.      Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji Zamówienia za jego zgodą wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

5.       Sprzedawca udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży.

6.      Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego a w celach marketingowych jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

7.      Sprzedawca udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

8.      Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

9.      Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: ………………………….albo bezpośrednio przez Kupującego posiadającego Konto Klienta poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

10.  W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego określa Polityka Prywatności.

11.  Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 

1.      Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego www.baldaccinisklep.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.

3.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.